O organizácii Lovecký ochranný spolok svetobežníkov

Nezisková organizácia Lovecký ochranný spolok svetobežníkov vznikla 11. Februára 2015. Do života bola uvedená slávnostným krstom dňa 5. septembra 2015 na jubilejnom 25. ročníku celoslovenských poľovníckych slávností - dni Sv. Huberta vo Sv. Antone.

krst_loga_2016-01
krst_loga_2016-02
krst_loga_2016-03
krst_loga_2016-04

Medzi prioritné oblasti našej činnosti patrí:

 • ochrana a zachovanie lovu ako nehmotného kultúrneho dedičstva
 • loviť len na základe odborných a vedeckých poznatkov v prospech zachovania biodiverzity v prírode
 • výchovou a osvetou prispievať k zachovaniu poľovníckej etiky, zvykov, tradícií a obyčajov
 • potierať biznis v poľovníctve, ktorý vedie k devastácií prírodných spoločenstiev
 • poplatkovým lovom prispievať k záchrane vzácnych a ohrozených druhov zvierat

PhDr. Tomáš Duč MPH

PhDr. Tomáš Duč MPH
narodený 1989. Je predsedom predstavenstva Loveckého ochranného spolku svetobežníkov, predsedom dcérskej organizácie Klubu poľovníkov svetobežníkov na Slovensku a jedným zo zakladateľov expozície. Do radov poľovníkov patrí od roku 2009. Bol hybnou silou pri realizácii a zriaďovaní expozície. Zučastnil sa poľovníckych výprav na viacerých kontinentoch a v súčasnosti rozvíja ďalšie možnosti spolupráce s organizáciami pre zachovanie poľovníctva ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

Ing. Ladislav Leczo

Ing. Ladislav Leczo
narodený 1955. Je členom predstavenstva Loveckého ochranného spolku svetobežníkov, podpredsedom dcérskej organizácie Klubu poľovníkov svetobežníkov na Slovensku a jedným zo zakladateľov expozície. Vzácnymi exponátmi z výprav po celom svete obohatil expozíciu o množstvo zaujímavých exemplárov. Zakladal a dlhé roky pracoval ako predseda poľovného združenia. Jeho úsilím je priblížiť poľovníctvo širokej verejnosti, zdôrazňujúc jeho význam ako prostriedku zabezpečenia udržateľnosti prírodného bohatstva a zachovania biodiverzity v prírode pre budúce generácie.

Prof. Ing. Juraj Ciberej PhD

Prof. Ing. Juraj Ciberej PhD
je odborným garantom expozície. Narodený 1949. Je profesorom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, expert Medzinárodnej organizácie pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC), člen prezídia Slovenského poľovníckeho zväzu na Slovensku a členom predstavenstva Loveckého ochranného spolku svetobežníkov. Celý život zasvätil poľovníctvu, hlavne v oblasti chovu a starostlivosti o životné prostredie a prevenciu zdravia zveri. Je zakladateľom a odborným garantom Zemplínskych poľovníckych dní.

Predstavitelia organizácie v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove vytvorili jedinečnú expozíciu zameranú na poľovníctvo, chov zveri, ochranu prírody a prezentáciu histórie Andrášiovcov, ktorá bola slávnostne otvorená 25. –ho júna 2016.

otvorenie_expozicie_polovnictva_2016-01
otvorenie_expozicie_polovnictva_2016-02
otvorenie_expozicie_polovnictva_2016-03
otvorenie_expozicie_polovnictva_2016-04
otvorenie_expozicie_polovnictva_2016-05
otvorenie_expozicie_polovnictva_2016-06
otvorenie_expozicie_polovnictva_2016-07
otvorenie_expozicie_polovnictva_2016-08

Budovaním partnerstiev, ako aj vlastnou činnosťou napomáhame napĺňať vytýčené ciele v záujme ochrany prírody a zachovania pestrosti druhov pre budúce generácie.

Naši partneri

 • Logo Ksk2
 • Logo Muzeumtv
 • Logo Spk
 • logo hunttrophy
 • Logo Vadaszutak
 • Logo book your hunt
 • Logo Exchangehunt